ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN KRONDREVET 2014


Fremmødte: 31 beboere samt bestyrelsen

1.Valg af dirigent
Ole Lauritzen vælges og fastslår at GF er lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning
Oplæst af formanden. Referat vedlagt indkaldelse.

Søren Nielsen om EON
Pengene fordeles efter, hvor stor varmeregningen var for matriklen i varmeårene 2009-10, 2010-11 og 2011-12.

Hanne(62) Er der nogen betingelser knyttet til pengenes udbetaling? Hun ved at det er en større sag i hele landet. Der blev de dømt til at betale pengene tilbage inden 1. marts
- Nej det er der ikke.

Lesley(43) Hvordan hænger rabatter sammen med ledningstabet?
- Det er to forskellige ting. Ledningstabet på 19 pct og reduktion for at have frie gavle. Det er lovpåbudt og ikke bestemt af os.

Johan(32) Hvad er det for nogle reduktioner?
- Det er noget, der giver i alt 4-500 kr på et år.

Lesley(43) Er der reduktion for rumopvarmning?
- Nej

Johan(32) Hvorfor er det kun på ledningstab?
- Vi har fulgt Brunatas råd. Det er svært at beregne hvor meget af prisen går til varmt vand og hvor meget til opvarmning. De indkomne penge vil blive udbetalt i løbet af de næste 14 dage.

Johan(32)
Gælder tilbagebetalingen også for fraflyttede?
- Ja
Lauritzen lukker for varmediskussionen. Idet han efterlyser en tilkendegivelse fra GF om de kan bakke op om at stævne EON.

Hanne(62) Hvad handler det om?

- De 1,8 mill som EON har tilbageholdt idet de påstår de har underdækket i 2012 og 2013. Varmeregningen kan derved blive ret dyr.

GF tilkendegiver klart at man bakker op om at stævne EON, om nødvendigt.

 
3. Aflæggelse af regnskab

Regnskab fremlægges af Ole Lauritzen.

Olesen(91) har et regnskabsteknisk spørgsmål. Det drejer sig om en procedure-beslutning den daværende revisor tog for måden at erlægge regnskab i året 2008. Vi oplyses, at der er noget, der hedder regnskabsloven. Og at henlæggelserne er kernen i problemet.

Lauritzen tilbyder at føre hans kommentar videre til revisoren.

Johan(32) spørger om det ikke har nogen betydning i en salgs/købssituation. Den ene opgørelsesmetode ser bedre ud umiddelbart uden at man går i dybden med foreningens økonomi.

Stine(50) ispørgesætter de penge, der hedder bestyrelsesmøder. Hun synes det er for højt.

- Søren F. svarer, at det ikke bliver lavet om. Det er takken for årets arbejde. Og er som sådan et ringe beløb. Han bakkes op af et par supplerende indlæg.

 Punktet opkrævede afdrag vedr. varmemålere skal flyttes.

Johan(32)
Vi har en mill på kontoen. Hvad med at prøve at få nogle bedre renter?

- Søren F. svarer, at vi har dem stående i NYKREDIT. Vi er forsigtige med medlemmernes penge. Der skal ikke gambles.

Stine(50) spørger hvorfor det tager så lang tid at få sine udlæg tilbage når man som menigt medlem lægger ud til fester.

- Til børnearrangementerne får Jimmi et beløb, som han administrerer. Der foreslås, at arbejde med et hævekort. Det afslås.

 
Regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændringer(vedlagt indkaldelse). Forslag 1.

Søren begrundede bestyrelsens forslag. Vi skal i dag stemme, om vi i vedtægterne vil give hjemmel til et ordensreglement. Det letter forretningsgangen.

Beboer spørger om hvad følgerne af sådan et reglement kan være.

- Lauritzen svarer, at bestyrelsen kan foretage de ønskede ændringer og opkræve beløbet hos den skyldige beboer.
Det vil give foreningen nogle flere beføjelser/muligheder ved overtrædelser. Det vil også hjælpe kommende købere til at bedømme om de vil bo her.

Jonna (101)
Efterlyser ordensforskrifter, så det er lettere at effektuere de regler vi bliver enige om.

Helen (18) Er det ejerlejlighedslovgivningen, der gælder?

Johan (32) argumenterer imod at have for mange regler. Han synes det er bedre at tale om det med vedkommende.

Lesley(43)
Har meget dårlige erfaringer med husordener.

Edda (40)
Har været i mange år været med til at tage beslutninger ang. farve på huse, katte, og meget mere. Men intet af det er nedfældet. Det synes hun ville være godt at få gjort.

X
spørger om vi overhovedet kan tvinge nogen til at gøre noget, de er meget imod.

- Søren F. siger det vil hjælpe i bestyrelsesarbejdet, når beboere henvender sig med noget, de er utilfredse ved. Det vil hjælpe fx ved civilt søgsmål at vi har et nedfældet reglement.

Frederik (17)
Opponerer imod, at vi skal kunne smide nogen ud. Lad os vente til problemet opstår.

Lauritzen svarer, at det er nyttigt at have reglementet klar, for man kan ikke lovgive med tilbagevirkende kraft. Det vil også være godt at ridse sanktionerne op.

Ingelise(36)
Boede engang i kollektiv. De brugte tit det halve af søndagen til at behandle problemer med deres husorden. Det synes hun ikke vi skal til. Hun synes ikke at reglement er en god ide.

Xx  
spørger om hvem, der skal beslutte om det er grove handlinger.

Erik(103)
Forstår godt bestyrelsens problem med at tage sig af de små problemer. De har ikke haft hjemmel til fx at få forhaverne vedligeholdt imod økonomisk betaling. Men han håber vi kan finde en eller anden middelvej som giver nogle beføjelser, men ikke bliver til noget militaristisk.

Alice (77)Bakker Erik op, og synes det vil være rart med lidt reglement.

Jonna(101)
Havde den oplevelse da hun flyttede ind, at naboen havde en meget larmende ventilator. Det lykkedes hende ikke at ordne sagen på mindelig vis, så hun vil gerne have nogle regler. Det er ikke alle, der er til at snakke med.

Lesley(43)
Vi har faktisk regler i forvejen. Der er lokalplaner og andet vi kan bruge. Det eneste problem han ser, er parkeringen.

Søren F.
Afrunder ved at sige, at vi har diskuteret det igennem også med Ole Lauritzen, og dette er vores forslag til at gøre noget ved det.
Ved positiv afstemning nu, vil vi arbejde videre med et ordensreglement.
Ordensforskrifterne vil så blive fremlagt på næste GF til vedtagelse.

Lene (21)
fastslår at afstemningen drejer sig om en vedtægtsændring.

 Afstemning om forslag 1:
12 for
18 imod
Forslaget er faldet.

Forslag 2
Sidste år tabte vi ca 50.000 kr, p.gr.a. 2  tvangsauktioner.

Forslaget er, at foreningens tilgodehavende skal have første prioritet ved salg. Derved er foreningens tilgodehavende sikret.

Alle huse (undtagen 2) har en sådan ordning på 10.000 kr i dag.
Vi ønsker at ”modernisere” beløbet op til 25.000 kr.
Det er ikke penge, der skal betales her og nu.

Afstemning om forslag 2:
23 for
7   imod

Da 2/3 af grundejerforeningens medlemmer ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, må endelig stillingtagen til forslaget ske på en ekstraordinær generalforsamling.

Dame nede i hjørnet
Hvordan vil det påvirke min mulighed ved omlægning af min belåning?
- Det vil ikke påvirke dette.

Lesley(43)
Er foreningen forpligtet til at byde på ejendommen som panthaver, i tilfælde af tvangsauktion?

Johan(32)
Hvad vil det koste foreningen?
- Lauritzen svarer 15.000 – 20.000 kr.

Arkitekten i dørrækken
Hvor stor har tabet været?
- Der er løbende udgifter til dette.

 
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
30 for
0  
Imod    
Budgettet er godkendt

 
6. Valg af formand og næstformand

Formand er          Søren Fritzbøger

Næstformand      Søren Nielsen

Valg af alm. bestyrelsesmedlemmer

På valg var Anne Aarestrup, Gitte Nielsen og Claus Rasmussen, som alle var villige til at modtage genvalg.

Bestyrelsen oplyste, at Michael Holmes er udtrådt af bestyrelsen på grund af sin ansættelse i foreningen som servicemedarbejder, men at Michael Holmes gerne ville genindtræde i bestyrelsen, hvis generalforsamlingen finder det i orden.

Der var almindelig tilslutning til at Michael Holmes kan genindtræde i bestyrelsen, trods sin ansættelse i foreningen, ligesom der var tilslutning til, at bestyrelsen kan udvides med 1 medlem.

Der var ikke yderligere kandidater til bestyrelsesposterne.

Anne Aarestrup, Gitte Nielsen og Claus Rasmussen var herefter genvalgt, og Michael Holmes nyvalgt til bestyrelsen.

Valg suppleanter

Jimmi Jensen og Sally Westergaard blev genvalgt uden modkandidater.

Bestyrelsen består herefter af:

Søren Fritzbøger (formand)

Søren Nielsen (næstformand)

Anne Aarestrup

Gitte Nielsen

Claus Rasmussen

Michael Holmes

Med Jimmi Jensen og Sally Westergaard som suppleanter.

7. Valg af revisor

Aaen og Co. genvælges

8. Valg af administrator

Advodan genvælges

 
9. Valg til diverse beboerudvalg
Jimmi fortalte om arbejdet i børneudvalget det foregående år .De har valgt at springe sommerfest over og holde halloween i stedet. Der er for få hænder i børneudvalget til at holde sommerfest .Alle de nuværende medlemmer vil tage imod genvalg.

Ingelise(36) Hvordan går det med planerne for legepladsen over mod Ellekildehave?
- Den vil koste ca 250.000 som den nuværende i den anden ende.

Børneudvalget består nu af:

Jimmi Jensen (28)

Randi Pedersen (44)

Stine Rasmussen (50)

Bjarke Møller (24)

Celine Wolther (109)

Maria Sztuk (52)

 

10. Eventuelt

Der indkom et forslag, men for sent. 

Vibeke fortæller, hun har foreslået indkøb af et stillads betalt over huslejen.
Det er ubehageligt at skulle i højden fx ved rensning af tagrender. Jimmi siger, der kræves et stilladskursus til opstillingen.

Tove (5)
Har lagt mærke til at mange udhuse er gået i stykker forneden i træet.
Er det muligt at få lavet et kollektivt tilbud.

Jonna(101)
Ved nr 83 til nr 101 er der meget mørkt.
- Bestyrelsen vil se på problemet.

Hvad med de små, lave rækværker, der er møre?
- De vil blive fjernet og genetableres ikke.

Container?
Det er vi enige om vi skal have i løbet af maj.

 

Dirigenten lukker og slukker og vi går til fadene.


Referent: Sally Westergaard                                                          Dirigent: Ole Lauritzen

 

 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN KRONDREVET 2013

 Fremmødte: 28 beboere

 1. Valg af dirigent

Ole Lauritzen vælges og fastslår at GF er lovligt indvarslet.

 2. Bestyrelsens beretning

Søren F. læste op. Vedlagt referatet.

Leslie 45 Er ikke så interesseret i Brunatas Excel-ark over udgifter. Han vil hellere se en sammenligning af hvad man bruger i de forskellige bebyggelser. Fordelingen af betalingen i Ellekildehave, Krondrevet osv.

Søren N svarer at det kan lade sig gøre, hvis Fællesudvalget giver tilladelse til det.

Karl Johan 32 Det er fint at man har indgået aftale med EON. De er ikke lette.

Han ønsker et skema over fordelingen i bebyggelsen. Hvor ligger jeg i fordelingen?

Sydøstlegepladsen

Der vokser ukrudt i stedet for græs. Vi lover at kigge på det til foråret.

Charlotte 55  Det er rigtig godt med snerydningsordningen på vores vej.

Jørn 8 Kunne man tænke sig at skifte radiatortermostater? (Bestyrelsen overvejer at indhente samlet tilbud.)

Erik 103 Har man overvejet de helt sikre rottefælder, der findes?Et forslag i stedet for ueffektive løsninger.

Jimmi: Produktet bliver lavet af én, som lejer dem ud. De bliver udsat i fx et år. Kommunen har lejet ham. Det koster lidt over 200.000. Det lokale rensningsanlæg er oversvømmet med døde rotter lige for tiden. Jimmi mener det er en lidt dyr løsning når vi kun har haft eet tilfælde.

Jørn 8

De kan både lejes og købes og skal installeres i hele området.

 

3. Aflæggelse af regnskab

v. Ole Lauritzen
Der var en konstruktiv debat om regnskabet og Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

 
4. Indkomne forslag
Ingen

Vi har haft tab på nogle beboere. Bestyrelsen foreslår at der bliver lavet et pantebrev på hvert hus på 20.000 kr som kan udtrækkes ved et salg.

Det påvirker ikke hvad man kan låne med huset som sikkerhed.

Det er almindeligt brugt i ejerforeninger at foreningen har sikkerhed via et pantebrev i den enkelte ejendom, hvis ejendommen skulle gå på tvangsauktion.

Bestyrelsen ønsker at beløbet skal være på 20.000 kr så der er en hvis sikkerhed for at få foreningens tilgodehavende igen.

Kreditforeninger mv. accepterer sådanne panter uden det går ud over lånemuligheden.

Problemet er at det ikke lige med det samme giver muligheden for at inddrage sine penge. For pantet står i sidste prioritet sammen med de øvrige gældsposter i ejendommen.

Men det vil det gøre efterhånden.

Charlotte 55 De er blevet tinglyst hos nogle af ejendommene.

Karl Johan 32 Pantebrevet kommer til at stå yderst. Hvis folk står i skyld, så får vi ikke noget. ammentrukket med tinglysningsafgift mv. kan det dårligt betale sig for os. Han foreslår den enklere løsning at man sender skyldneren til incasso ved fraflytning. Incasso nytter ikke altid hvis folk ikke har/får nogen midler.

Claus 50 Hvad kommer det til at koste? 15-16.000 kr for det hele.

Kurt 35 Synes det er tidsspilde at man for at dæmme op for de få, der kommer i uføre, belemrer alle beboere med denne ordning.

Leslie 45 Kan godt se der er fremtid i ordningen.

Søren F Det er i flere tilfælde blevet til 20-30.000 kr pr tilfælde før retssagen.

Det er kun en overvejelse. Og der skal en extraordinær GF til at vedtage det.

 
Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelle indskud.

Rasmus 22 Undrer sig over at prisen til vedligeholdelse af grønne områder er steget. Sammenholdt med stigningen til ejendomsservice lige ovenfor.

Der er flere ting, der er penslet ud. Fx vejlys.

Karl Johan 35 Hvorfor er beløbet til fællesudvalget steget?

Vi lavede vores regnskab før fællesudvalget gjorde. De har et overskud, som tilfalder os.

Vi får et beløb af dem snart.

Leslie 45 Synes det er hårdt at vi skal høvle af på underskuddet ved at sætte vores enkelte bidrag op.

Det er besluttet at nu skal det ende, vi kan ikke have en negativ egenkapital år efter år.

Karl Johan 32 En negativ egenkapital er fuldstændig ligegyldig. Og der er jo penge i banken – til en meget lille rente.

Der er overvejelser om at skifte bank etc. Så vi går fra 0,08 til 0,3 pct.
Budgettet godkendes

 
6.Valg af formand og næstformand

Søren Fritzbøger 77 er ikke på valg.

Søren Nielsen 61 genvælges.

 
Valg af almindelige bestyrelsesmedlemmer

Gitte Nielsen 74 genvalgt

Anne Aarestrup 39 genvalgt

Michael Holmes 3 genvalgt

Claus fra 50 vil gerne vælges ind i bestyrelsen.Lauritzen: Der står i vedtægterne, at bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer. Derfor kan Claus Rasmussen frit træde ind i bestyrelsen.

 
Valg af suppleanter

Sally Westergaard 75 genvalgt

Jimmi Jensen 28 genvalgt

 
8. Valg af revisor og administrator

Ole Lauritzen genvælges til revisor og vi er meget tilfredse med vores administrator ADVODAN.

 
9. Valg af diverse beboerudvalg

Børneudvalget

Jimmi: Der er 5 medlemmer: 3 aktive og 2 mindre aktive. Der kan bruges et par stykker mere. Det er kedeligt at være de samme og lave de samme ting. Er der nogen der har lyst? Han håber på der bliver en sommerfest for børnene, men også her trænges til kræfter. Jimmi truer med at lukke børneudvalget ned, men det afbødes ved at vi forsøger at lave en hvervekampagne.

Vibeke 69 Blev opfordret til at deltage i udvalget, men afslog fordi hun er forælder, og har ikke nogen til at passe sine børn, hvis hun skal være aktiv.

 
10. Eventuelt

Jane 10 Vil have skåret træerne ned ved varmecentralen. Bestyrelsen lover at tage det op i Fællesudvalget.

Vibeke 69 Vil gerne have at vide om der  er nogen, der trænger til at få udskiftet varmtvandsbeholder?

Bestyrelsen vil undersøge interessen.

Murerarbejde

Bebyggelsen har fået et tilbud fra en murer, der har opdaget at mange af vore huse har et problem med sammenfald og rust af overliggeren i de små vinduer og dørene på husenes høje sider. De skal mures op med en kerne af stål i stedet, som ikke ruster.

Bestyrelsen arbejder på sagen og I får besked i nyhedsbrevet.

 
Karl Johan 32 Er vi låst til fjernvarmen eller kan man hente varme fra andre kilder, solvarme etc?

Ja vi er låst, vi har aftale med EON. Tinglyst med kommunen. Man må godt bruge alternativkilder til strøm, men ikke til varme. Men det kan ikke betale sig. Søren indføjer at aftalen er så god, at den er svær at konkurrere med.

 
Charlotte 55 Er der mulighed for en anden TV-leverandør?

Bestyrelsen kigger efter en anden leverandør, og I får besked i løbet af året. Det fås nok ikke meget billigere.

 
Lone 35 Hvordan går det med skraldeposer til hunde på vores fællesarPealer?

Fællesudvalget er ikke interesseret. Det skæmmer området synes de.

 
Karl Johan 32 Har selv haft kat, men synes ikke om, de går ind ad dørene på øverste sal. Der er ved at være lidt rigeligt af dem. Ja det er ved at være et problem især med de mange kattelorte.
De fleste er katte der bor i Krondrevet, så problemet er ikke umiddelbart til at løse.

 
Elsebeth 30 Har fået en henvendelse om, at hun som beboer skal vælge hvem hun vil have som leverandør af el. Hvis man har DONG skal man bare lade være at gøre noget.

 
Bestyrelsen blev spurgt om vi får containere i år
Der vil stå en container på P-pladsens sving i weekenden 24.-26. maj

 

 

Ordstyrer Lauritzen lukker generalforsamlingen og formanden ringer med klokken.

 

 

 Referent: Sally Westergaard                                             Dirigent Ole Lauritzen

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

                     

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Webmaster: IT-Buddy v. Caspar Olesen     mail@it-buddy.dk