K  R  O  N  N  Y  T

Nyhedsbrev for Grundejerforeningen Krondrevet

 

Nummer 12, MAJ 2014

 

Sommeren nærmer sig, efter et i øvrigt rigtigt dejligt forår, og bestyrelsen vil med dette nyhedsbrev gerne ønske alle Krondrevets beboere en skøn, lang og solrig sommer her i vores dejlige bebyggelse.

REPARATION AF UDHUSE

På generalforsamlingen i marts nævnte en beboer, at mange af vores udhuse kunne trænge til en grundig reparation, og opfordrede til, at der blev indhentet nogle tilbud omkring en sådan reparation. Nu har en anden beboer meddelt os, at han ønsker at udskifte hoveddør og bryggersdør. Der vil blive indhentet tilbud på både udhuse og døre, som så vil blive lagt på Krondrevets hjemmeside (under ”Gode Tilbud”). Interesserede beboere kan så enten kigge her eller henvende sig til Claus (nr. 50), gerne inden udgangen af juni måned.

PLANLAGT VEJREPARATION

Efter endnu nogle års slid, og efter vinterens saltning, er vores vej igen moden til reparation. Der vil således, formodentligt sidst i maj/begyndelsen af juni – alt efter hvornår vejret tillader, blive lagt flere sorte bitumen-striber for at lukke revner og sprækker. Dette vil købe os lidt tid, men vejen er over 30 år gammel, så vi må nok indse, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive nødvendigt at få lagt ny asfalt. Bestyrelsen planlægger henlæggelser i de kommende års budgetter til dette formål.

PLANKEVÆRKER

Der har gennem tiderne været snakket en del om plankeværkerne, og nogle er oven i købet med tiden blevet flyttet fra deres oprindelige position. I princippet har vores grunde den størrelse, som blev udstukket, da bebyggelsen blev lavet tilbage i 1982, og det er det, vi betaler skatter og afgifter af. Bestyrelsen vil derfor gerne understrege, at det ikke er tilladt at flytte plankeværket omkring huset, uden at bestyrelsen har været inde over og har accepteret ændringen, som under alle omstændigheder kun vil kunne accepteres som en midlertidig ændring.

CONTAINER

Som aftalt på generalforsamlingen i marts, har bestyrelsen igen i år bestilt en container, som vil blive placeret i svinget på vores vej. Containeren kommer i weekenden den 14. / 15. juni.

Vi ved ikke om den kommer allerede fredag eftermiddag, aften (allerede den 13.) eller lørdag morgen, men husk venligst at vise hensyn over for de beboere, der ikke har bil, og som ikke selv kan køre deres storskrald til Skibstrup. Lad dem uden bil, og dem der har meget store ting komme til først, og vent selv med de mindre ting til senere lørdag eller søndag. Det er ligeledes vigtigt at fylde containeren op indefra, så der bliver let adgang for alle, samt ikke at fylde mere i end op til overkanten af containeren.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

På generalforsamlingen i marts blev det vedtaget (forslag 2 på generalforsamlingen) at lave en ændring af vedtægternes §10, stk. 5, således at vi får første prioritets pantret i hver enkelt ejendom, som er medlem af foreningen, på 25.000 kr. i stedet for de nuværende 10.000 kr. Dette for at foreningen kan få bedre sikkerhed for ethvert tilgodehavende, som foreningen måtte få hos et medlem.

Vi var imidlertid ikke nok medlemmer tilstede ved generalforsamlingen til at forslaget kunne blive direkte vedtaget, hvorfor det vil være nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget så kan vedtages, hvis 50% af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive indkaldt som foreskrevet i vedtægternes § 15, stk. 1 og tænkes afholdt efter sommerferien.

KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsesmøder i resten af 2014 afholdes på følgende datoer:                                                                            

Onsdag, den 11. juni, 2014

Onsdag, den 13. august, 2014

Onsdag, den 10. september, 2014

Onsdag, den 8. oktober, 2014

Onsdag, den 12. november, 2014

Onsdag, den 10. december, 2014                                                

 

Møderne holdes i lokalet under varmecentralen, og alle er velkomne til at møde personligt op mellem kl. 19.30 og kl. 20.00 med oplysninger, kommentarer, forslag, etc.

 GOD SOMMER!

 

 

 

 

K  R  O  N  N  Y  T

Nyhedsbrev for Grundejerforeningen Krondrevet

 

December 2012

  

Som det allerførste i dette lille nyhedsbrev skal det være bestyrelsen en stor fornøjelse at ønske alle Krondrevets beboere en rigtigt glædelig jul og et godt nytår!

 

LIDT NYT

Vi er rigtigt glade for at kunne meddele, at vi har skrevet nye kontrakter med både Paul Madsen fra Mols Ejendomsservice og ned Alex Johnsen, således at de fortsætter i 2013 med henholdsvis gartnerservice og som Krondrevets servicemedarbjder. Således kan alt fortsætte som i det forgangne år. Derudover har bestyrelsen indgået et samarbejde med en lokal gårdejer, som vil udføre snerydning og eventuel saltning efter behov af Krondrevet - altså af vejen op langs vores parkeringspladser. Det er dermed vores håb at vi kan få løst de senere års problemer med sneen på vores område.

 

MASSER AF SNE

Og mens vi er ved sneen, så bliver vi nødt til at sige, at vores skraldemand har henvendt sig til bestyrelsen, fordi han har problemer med at komme frem til nogle af Krondrevets skraldespande, både fordi han ikke kan få sin sækkevogn gennem snemasserne, og fordi han visse steder i Krondrevet er i fare for at falde og brække en arm eller et ben, hvilket jo ikke er rimeligt! Bestyrelsen har derfor måtte acceptere, at beboere risikerer ikke at få tømt deres skraldespand tirsdag morgen, hvis der ikke er ryddet for sne i hele stiens bredde. Det nytter altså ikke blot at løbe henover stien en enkelt gang med en sneskovl – den skal ryddes i en bredde, så skraldemanden kan få sin sækkevogn med. Og det kan meget vel være en hel sti, der bliver berørt, for hvis den første beboer ikke har ryddet sne, risikerer både han og de beboere, der bor længere henne af stien, ikke at få tømt skraldespand. Bestyrelsen håber her på forståelse og en god portion nabosolidaritet!

 

KRONDREVETS HJEMMESIDE

Det er endeligt lykkedes for bestyrelsen at finde en person, som gerne vil arbejde med Krondrevets hjemmeside. Hjemmesiden mødte en del kritik på den seneste generalforsamling, så nu vil Rie Holmes (Krondrevet 3) efter endt IT-kursus lave en helt ny hjemmeside samt stå for at up-date den med jævne mellemrum, således at vi alle vil kunne nyde en forhåbentlig mere levende og aktuel hjemmeside. Der arbejdes lige nu med at skabe den nye hjemmeside, og resultatet vil kunne ses i begyndelsen af det nye år – i hvert fald inden næste generalforsamling i marts 2013. Vi siger velkommen og tak for initiativet til Rie.

 

BØRNUDVALGET

Vores altid flittige børneudvalg afholdt igen i år en succesrig Halloween-fest for børnene (og de barnlige sjæle) i fælleshuset i vores nabobebyggelse Ellekildehave. Masser af græskar blev dekoreret på fineste vis, og efterfølgende kunne Krondrevets beboere nyde synet af de udstillede græskar rundt om i området.

Udvalget skal have tak for den store indsats, og det skal da også nævnes her, at man allerede går med planer om at slå katten af tønden til fastelavn. Mere om dette arrangement senere.

 
KRONNYT PÅ MAIL?

I sidste nyhedsbrev sendte bestyrelsen en føler ud til beboerne for at vejre interessen for at modtage nyhedsbreve, referater etc. på mailen. Kun 7 husstande meldte positivt tilbage, så vi ved ikke helt om Krondrevet bare ikke er modent til et så ”moderne” tiltag, om interessen ikke er til stede, eller om langt de fleste bare har glemt alt om at melde tilbage? Så nu prøver vi en enkelt gang mere for at se, om den manglende tilslutning blot skyldtes almindelig travlhed og dårlig hukommelse. Altså - hvis man synes, det er en god ide ikke at bruge for meget af træet fra de i forvejen sparsomme skove, og man i forvejen ikke allerede har meldt positivt tilbage, så send lige Michael (riemicholmes@gmail.com) en mail med den mailadresse man gerne vil modtage information fra bestyrelsen på.

 

NYTÅRS AFTEN OG FYRVÆRKERI

I lighed med sidste år skal bestyrelsen ikke undlade at gentage reglerne for affyring af fyrværkeri til nytårs aften. Vi var meget glade for at alle, for et år siden, fulgte opfordringen om kun at fyre fyrværkeri af på de store græsplæner i området, og om helt at undlade at fyre fyrværkeri af på parkeringspladsen. Det håber vi meget, at alle beboere også vil rette sig efter i år, således at vi undgår skader på biler og raketter på svalegange og hustage, fordi de ikke blev fyret af i behørig afstand fra biler og huse. Og husk raketaffyringsstativ og beskyttelsesbriller, så vi også undgår personskader!

 

KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsen holder møderne inden næste generalforsamling på følgende datoer:

 

Onsdag, den 9. januar, 2013

Onsdag, den 13. februar, 2013

Onsdag, den 13. marts, 2013

 

Møderne holdes i lokalet under varmecentralen, og alle er velkomne til at møde personligt op mellem kl. 19.30 og kl. 20.00 med oplysninger, kommentarer, forslag, etc.Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Krondrevets bestyrelse

Den 14. december, 2012

K  R  O  N  N  Y  T

Nyhedsbrev for Grundejerforeningen Krondrevet

 

Maj 2013

 
VIGTIGE OPLYSNINGER

Husk at der er bestilt container til 24. – 25. maj. Containeren vil blive opstillet i svinget midt i Krondrevet. Af hensyn til lovgivning omkring kørsel er det vigtigt at respektere, at containeren kun må fyldes til kanten – intet må stikke op over den øverste kant! Af samme grund må man ikke fylde mere i containeren, når den er blevet lukket, og det er blevet meddelt, at den er fyldt!

Det er også godt at vide, at der nu er opstillet en hjertestarter i vindfanget til Ellekildehaves fælleshus (Omgangen nr. 86). Har man brug for hjertestarteren efter lukketid, er det indtil videre nødvendigt at smadre vinduet for at komme til den. Det kommer der forhåbentligt en bedre løsning på med tiden.

Kronnyt o.a. på mail. Da vi kun har kunnet formå at samle 26 mail-adresser fra interesserede beboere, må vi konstatere, at vi nok må lade nogle flere nåleskove lade livet, inden tingene ændres.

 

BØRNEUDVALGET

Børneudvalget meddeler, at man planlægger en børne-sommerfest den 24. august fra kl. 14 til 17. Glæd jer allerede til hoppeborg, slush-ice og underholdende aktiviteter. Der kommer mere information om børne-sommerfesten senere.

Børneudvalget har fået et enkelt nyt medlem efter hvervekampagnen på generalforsamlingen. Vi byder velkommen til Bjarke, far til Bastian, fra nr. 24. Hvervekampagnen er dog ingenlunde slut, for udvalget kan sagtens bruge endnu nogle entusiastiske medlemmer. Meld dig til Jimmi i nr. 28            ( 20652078 – kreilgaardjensen@hotmail.dk ).

NYT FRA DET GRØNNE UDVALG

Efter at have ligget hen i flere år er der nu endeligt blevet gjort noget ved pladsen under egetræet (billedet) ved nr. 29 - 31. Vi kan kun opfordre til, at man selv slår et slag omkring pladsen og nyder de smukke blomster. Respekter venligst afspærringen, da der lige er blevet sået græs. Det er nu bestyrelsens håb, at de omkringboende vil gå aktivt ind i at holde området omkring deres huse, så vi alle kan nyde denne lille oase i Krondrevet i rigtig lang tid fremover.

Udover almindelig vedligehold af vores grønne områder går vores gartner nu i gang med at pynte op på det lille bed ud foran nr. 55 – 57 og med at rette op på carportene nede i bunden af Krondrevet. Det sidste vil formodentligt ske i juni/juli, og de berørte carportejere vil få al den nødvendige information til den tid.

Som nogle vil have bemærket, er der i forårets løb blevet beskåret kraftigt i buske og krat rundt om på området, ligesom de to birketræer ved den lille legeplads over imod Ellekildehave er blevet skåret en del tilbage. Det er fortsat bestyrelsens politik ikke at fælde træer, med mindre det er absolut nødvendigt, men flere træer vil nok blive beskåret i fremtiden, og det er bestyrelsens plan snarligt at kigge grundigt på træerne i Krondrevet og lave en mere langsigtet plan for fældning og beskæring.

Til slut en bøn fra vores servicemedarbejder. Han er glad for, at så mange tænker på ikke at smide papir og andet skrald på stierne, men han ville blive rigtigt glad, hvis også rygerne ville undlade at smide cigaretskod fra sig på stier og p-plads!!

 
TILBUD

Bestyrelsen er kommet ganske langt med at indhente tilbud på varmtvandsbeholdere og ventiler/termostater til radiatorerne. Alle beboere, som har reageret på vores henvendelse, vil inden længe blive gjort bekendt med det vindende tilbud, og vil derefter blive bedt om et bindende tilsagn, såfremt pris og tilbud findes tilfredsstillende. Bestyrelsen arbejder videre med at kontakte murerfirmaer for at indhente tilbud på overlæggere/ståltegl over vinduer og døre. Mere om disse tiltag inden længe.


PARKERING FOR KASSEVOGNE

Bestyrelsen er blevet opfordret til at gentage den aftale, vi har omkring parkering af kassevogne i Krondrevet. Aftalen går på, at de fem første p-båse til højre i Krondrevet, altså dem ind mod hus nr. 2, er reserveret til kassevogne, hvorfor andre beboere bedes afholde sig fra at parkere her, samt til at informere deres gæster om heller ikke at parkere her. Denne aftale overholder brugerne af kassevognene meget fint, så bestyrelsen skal på det kraftigste opfordre til at også Krondrevets andre beboere respekterer aftalen.

 
KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

De bestyrelsesmøder holdes på følgende datoer:

                                                                            

Onsdag, den 12. juni, 2013

SOMMERFERIE     

Onsdag, den 14. august, 2013

Onsdag, den 10. september, 2013

Onsdag, den  9. oktober, 2013

Onsdag, den 13. november, 2013                                               

 
Møderne holdes i lokalet under varmecentralen, og alle er velkomne til at møde personligt op mellem kl. 19.30 og kl. 20.00 med oplysninger, kommentarer, forslag, etc.

 
Til slut vil bestyrelsen gerne ønske alle beboere i Krondrevet en god, varm og solrig sommer!

K  R  O  N  N  Y  T

Nyhedsbrev for Grundejerforeningen Krondrevet

 

                                          SEPTEMBER 2013

 

SIDEN SIDST

Vi har haft en fantastisk sommer med sol og varme, så vi håber alle har fået ladet batterierne op til den kommende vinter. Henover sommeren har en del beboere fået skiftet de gamle varmtvandsbeholdere ud og endnu flere tog imod tilbuddet om at få skiftet ventiler/termostater på radiatorerne. Vi håber alle er tilfredse med det udførte arbejde, og hvis det i sidste ende kan gøre, at man sparer lidt penge, er det jo også godt. Ligeledes har 7 beboere meldt sig til udskiftning af stålegl/overliggere over vinduer og døre. Endeligt har en del beboere udtrykt interesse for at få udskiftet udhæng over hoveddør (evt. bryggersdør). Vi har fået et tilbud på et helt nyt udhæng til 3.500 kr., inkl. moms og opsætning, men man skal selv efterfølgende male strukturen. Tilbuddet er baseret på 10 tilmeldinger, så hvis man er interesseret, bedes man senest søndag den 29. september lægge en seddel med sin bindende tilmelding i Annes postkasse (Krondrevet 39).

Den 2. august aflæste Brunata vores varmemålere for varmeåret 2012/13. Dette skete automatisk, via radio, og de er nu i gang med at udarbejde varmeregnskabet, som vi alle afventer i spænding. Det endelige regnskab skal man dog ikke forvente færdigt før oktober/november. Fællesudvalget var i august initiativtager til, at der blev gjort noget ved grenaffaldspladsen, således at alle nu kan komme ned i ”hullet” og sørge for, at der bliver fyldt op indefra og i højden. Det er også vigtigt at bemærke at man skal lade være med at lægge sit affald på ramperne, men tvært imod vise hensyn og sørge for, at også den næste kan komme ned i ”hullet” og få læsset af. Og husk så venligst: kun grenaffald – ingen plastik, trykimprægneret træ, måtter e.l. Endeligt er stolpen i carport nr. 5 blevet udskiftet, efter at den blev påkørt den 9. juni. Vi ved heldigvis, hvem der gjorde det (det var ikke en beboer i Krondrevet), så vedkommendes forsikring dækker udgifterne.

 

NABOHJÆLP

Efter julens ”indbrudsbølge” i Krondrevet har der igen i sommerens løb været indbrud i et af Krondrevets huse. Vi synes, det er gået lidt vel hedt for sig i det ellers så fredelige Krondrev, så vi har tænkt lidt over, hvad vi selv kan gøre. Derfor får I, sammen med dette nyhedsbrev, en lille folder om nabohjælp. Så kan hver enkelt beboer lave sit eget lille netværk af naboer, så vi på den måde kigger lidt efter hinanden. Blot en ide, som det er op til hver enkelt at gøre noget ved, hvis man mener, det kunne være til nytte. Andre nyttige tips: Lås havelågen med hængelås når I ikke er hjemme, og lad være med at sætte ekstra brædder i plaeværket, så naboen ikke kan se, hvis der skulle luske nogen rundt inde i haven.

BØRNENES SOMMERFEST

Lørdag den 24. august afholdt børneudvalget en stor sommerfest for børnene i perfekt vejr. Alle hyggede sig på den store græsplæne, og børnene hoppede i hoppeborg, deltog i skattejagten for at finde den frygtindgydende piratkonge Jim Sparrow’s skat, spillede rundbold og konkurrerede i tovtrækning. Til lykke til børneudvalget med denne kæmpe succes!

 

                                  

HUSDYR

Lige siden generalforsamlingen har debatten om husdyr i Krondrevet raset. I sommerens løb er der kommet mange henvendelser om henholdsvis hunde og katte. For hundenes vedkommende er mange kede af at skulle rydde op efter andres hunde, så vi opfordrer endnu engang til, at hunde holdes i snor på Krondrevets område, at hundeluftere rydder op efter deres hund, og at poserne kommer med hjem i skraldespanden. Derudover er mange generede af hunde, der gør meget og længe, når de er ude i haven. Det er op til hver enkelt hundeejer at sørge for, at ens hund ikke generer naboerne! Med hensyn til kattene opfordres ejerne til at sørge for, at katten kan komme ind, også når man ikke selv er hjemme, så den har et ordentligt sted at være og ikke behøver at rende ind til naboen og ligge i hans havemøbler. Og så må det være sådan, at hvis man føler sig generet af en nabos husdyr, så må man kunne tale stille og roligt med naboen om det og finde en løsning sammen, uden at det nødvendigvis behøver føre til nabostrid.

 

FLERE OPFORDRINGER

Ved, henover sommeren, at snakke med forskellige beboere, sådan generelt om livet i Krondrevet, har bestyrelsen samlet yderligere opfordringer fra beboerne i denne lille liste:

- Der er igen ved at være en hel del børn i Krondrevet, hvilket vi er rigtigt glade for. Vi skal imidlertid også passe på dem, når de leger rundt om i området. Så lad venligst være med at cykle på Krondrevets stier, hvilket også gælder for børnene selv, og lad være med at køre for stærkt på vores vej – max 30 km/t - (hvilket man også gerne må informere sine gæster om).

- I sidste nyhedsbrev opfordrede vi til at lade være med at smide cigaretskod på stier og p-plads. Det hjalp noget, men der ligger stadigt mange. Det er både en stor arbejdsbyrde for vores servicemedarbejder at skulle fjerne dem, og det er ikke godt for miljøet – det tager 5 til 10 år for dem at forsvinde af sig selv!

- Alt det grønne vokser år efter år. Vi minder igen om, at en tidligere generalforsamlingsbeslutning opfordrer alle beboere til at holde området omkring eget hus for at undgå en større gartnerregning og dermed endnu højere fællesbidrag – for eksempel skal hækken måske klippes en sidste gang inden vinteren, så det er til at passere på stien, græsset skal måske slås, eller der skal luges lidt ukrudt. Og helt specifikt - på den nyrenoverede plads omkring egetræet er det henover sommerens tørkeperioder blevet sikret, at de nyplantede rododendronplanter er blevet vandet, og der er blevet luget lidt ud omkring dem, så vi er sikre på, at de mange penge, vi har brugt på pladsen, ikke er spildt. Nu går vi imidlertid tilbage til opfordringen fra den førnævnte generalforsamling, og opfordrer beboerne omkring egetræspladsen (medinitiativtagerne til hele projektet) til at overtage pasningen.

- Det er nu ved at blive den mørke tid igen, så vi beder beboerne sørge for at få klippet lamperne til stibelysning fri for vegetation, således at vi kan få stierne i Krondrevet fuldt belyst i vinter!

 

EFTERÅRETS PLANER

I løbet af efteråret vil der ske følgende: Som nævnt i sidste nyhedsbrev skal stolperne i carportene nr. 17 til 33 rettes op. Arbejdets start er blevet lidt forsinket men vil nu formodentligt finde sted i oktober. De berørte carportbrugere vil stadigt blive informeret individuelt. Bestyrelsen har sammenholdt behov for træbeskæring i Krondrevet med vores budget, således at der i efteråret vil blive beskåret og tyndet ud i buskadset ved vippen på den store legeplads ud for nr. 45/47, samt blive trimmet i alle træerne i bøgehækkene langs p-pladserne, således at de bliver mere ensartede. I foråret er det så planen at beskære/fælde et antal buske/træer, som er blevet for store og måske endda er til direkte fare for huse. I løbet af oktober vil der også blive lavet mere stiopretning, hovedsagligt på steder, hvor der samler sig store vandpytter, som har svært ved at sive bort igen, og et nyt lille stykke sti vil blive anlagt, således at vi kan få kæden sat op igen over stien ind mod Møllestenen, helt nede ved Omgangen.

Endeligt vil der komme endnu en container til Krondrevet fredag eftermiddag, den 27. september. Vi kan ikke længere få en container af den størrelse vi havde i 2012, og mange har klaget over at containeren i maj var for lille og blev fyldt alt for hurtigt, så nu kommer der altså en til. Det skal dog siges, at beboere med bil har alle muligheder for selv at bringe affald til genbrugspladsen i Skibstrup, så vi må opfordre til, at vi alle er en smule solidariske denne gang og lader beboere uden bil og dem, som har meget store ting til udsmidning, komme først til mølle!

 

NY KONTAKTPERSON HOS VORES ADMINISTRATOR

Fra 1. september 2013 har vi fået ny kontaktperson hos Advodan. Vores nye boligadministrator hedder Sanna Sørensen og kan kontaktes på mail saso@advodan.dk  eller telefon 49214047.

 

KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

Resten af årets bestyrelsesmøder holdes på følgende datoer:

                                                                             

Onsdag, den  9. oktober, 2013

Onsdag, den 13. november, 2013

Onsdag, den 11. december, 2013                                               

 

Møderne holdes i lokalet under varmecentralen, og alle er velkomne til at møde personligt op mellem kl. 19.30 og kl. 20.00 med oplysninger, kommentarer, forslag, etc.

                  K  R  O  N  N  Y  T

Nyhedsbrev for Grundejerforeningen Krondrevet

 
Nummer 11,  December 2013

  

 

LIDT NYT

Lige i begyndelsen af november fik vi vores første varmeregnskab fra Brunata, efter at vi fik installeret de nye energivarmemålere i sommeren 2012. Bestyrelsen synes, at regnskabet ser rigtigt fint ud, og vi håber at også I, beboerne i Krondrevet, er glade og tilfredse. Skulle der være nogen, der har spørgsmål desangående, kan man jo møde op til næste bestyrelsesmøde, eller vi kan diskutere det på generalforsamlingen i marts, 2014. I forbindelse med varmeregnskabet ytrede en beboer på sidste generalforsamling ønske om at få en statistik/graf, som kunne vise noget om, hvor man selv ligger i forhold til gennemsnittet. Denne statistik udsendes sammen med dette nyhedsbrev.

På sidste generalforsamling hævede vi fællesbidraget fra 670 kr. til 873,50 kr. for allerede i 2013 bl.a. at kunne dække et underskud i 2012-regnskabet ind. Vi lovede så, at vi pr. 1. januar 2014 ville sænke fællesbidraget igen med de 66,50 kr. vi tog med tilbagevirkende kraft for månederne januar til april – altså en sænkning fra 873,50 kr. til 807,00 kr. Det har vi nu mindet vores administrator om, så man bedes i januar holde øje med, at dette også sker. Nedsættelsen har effekt fra 1. januar, men skal naturligvis efterfølgende vedtages på den kommende generalforsamling.

 POSTKASSER

Næsten samtlige af de 17 beboere, der ifølge PostDanmark skulle flytte deres postkasser ud til stien, har fået dette gjort inden for den satte tidsfrist, og de nye postkasser står rigtigt fint de fleste steder – dog med nogle få undtagelser. PostDanmarks egne regulativer siger, at postkassens bund skal være ca. 60 cm. over jorden, men vi synes godt det kan være lidt mere eller lidt mindre, hvis man så kan få den til at flugte med f.eks toppen af hækken e.l. Det vigtigste er vel at det ser pænt ud – og det betyder igen, at postkassen i hvert fald ikke skal ligge ned ude i forhaven!

 SERVICEMEDARBEJDER

Bestyrelsen har besluttet at slutte samarbejdet med vores nuværende servicemedarbejder, Alex Johnsen, med udgangen af 2013, fordi vi ikke rigtigt synes, at det fungerer med en servicemedarbejder, som ikke bor i Krondrevet. Det betyder så, at vi skal have en ny servicemedarbejder i begyndelsen af det nye år, og vi vil hermed bede beboere i Krondrevet, som måtte være interesserede i at bestride dette hverv i fremtiden, om at sende bestyrelsen en kort motiveret ansøgning.

Ansøgningen til jobbet som servicemedarbejder i Krondrevet skal, senest torsdag den 2. januar, 2014, sendes til foreningens formand, Søren Fritzbøger, Krondrevet 77 (lægges i postkassen). Interesserede kan allerede nu henvende sig til formanden for at få en kopi af arbejdsbeskrivelsen/listen med arbejdsopgaver.

 BILER, TRAILERE, PARKERING

Bestyrelsen har igen fået en række henvendelser fra beboere, som har problemer med andres parkeringsvaner. De drejer sig 1) om beboere og gæster, som parkerer henover 2 opmærkede båse og derved fylder for to, til stor gene for dem, som så ikke kan finde en p-plads, 2) om den trailer, som nu har stået her over en måned (og som nu er blevet flyttet ud i svinget, hvor den heller ikke må stå!) på trods af vores tidligere generalforsamlingsvedtagelse om, at trailere højst må optage en p-plads i 24 timer og trods flere henvendelser til ejeren, og endeligt 3), om beboere, der føler sig voldsomt generede af den ildelugtende røg der sænker sig over Krondrevet om morgenen her i den kolde tid, når dieselhakkeren står og banker, mens ejeren går ind og får morgenkaffe. En ting er at lade motoren køre i det øjeblik det tager at fjerne is fra forruden, men det er ikke i orden at forurene luften i hele området ved at lade motoren køre i 5-10 minutter. Og i øvrigt er tomgangskørsel i over 2 minutter forbudt ifølge færdselsloven!

Bestyrelsen skal igen opfordre beboerne i Krondrevet til at vise hensyn, også når det gælder spørgsmål om biler, trailere og parkeringsforhold.

 NYTÅRS AFTEN OG FYRVÆRKERI

I lighed med de seneste år skal bestyrelsen ikke undlade at gentage reglerne for affyring af fyrværkeri til nytårs aften. Vi har været meget glade for at alle de sidste par år har fulgt opfordringen om kun at fyre fyrværkeri af på de store græsplæner i området, og om helt at undlade at fyre fyrværkeri af på parkeringspladsen. Det håber vi meget, at alle beboere også vil rette sig efter i år, således at vi undgår skader på biler og raketter på svalegange og hustage, fordi de ikke blev fyret af i behørig afstand fra biler og huse. Og husk igen raketaffyringsstativ og beskyttelsesbriller, så vi også undgår personskader!

 KOMMENDE BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsen holder møderne inden næste generalforsamling på følgende datoer:

Torsdag, den 12. december, 2013 (NB – flyttet fra 11/12)

Onsdag, den 8. januar, 2014

Onsdag, den 12. februar, 2014

Onsdag, den 12. marts, 2014

Møderne holdes i lokalet under varmecentralen, og alle er velkomne til at møde personligt op mellem kl. 19.30 og kl. 20.00 med oplysninger, kommentarer, forslag, etc.

 
Som det sidste vil bestyrelsen gerne takke for endnu et godt år i Krondrevet og hermed ønske alle beboere en rigtigt glædelig jul og et godt nyt år.

 

 

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Krondrevets bestyrelse

Den 2. december, 2013

 

 

 

 

 

 

 

 
Webmaster: IT-Buddy v. Caspar Olesen     mail@it-buddy.dk